Doprava nad 1500 Kč zdarma.
Neohodnoceno

COLLONIL Soft Cleaner Čistící pěna

Čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru vhodný na obuv, oděvy, galanterii a oděv.
Kód: 301566
199 Kč
Kategorie: Doplňky
Čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru vhodný na obuv, oděvy, galanterii a oděv. Obsah: 200 ml Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Obsahuje : alifatické uhlovodíky 15-30% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky